Diversiteitscirkel, een complete uitleg

27/05/2024

In de dynamische en multiculturele werkomgevingen van vandaag de dag zijn diversiteit en inclusie belangrijke thema’s geworden. Het creëren van een diverse en inclusieve werkplek is iets waar steeds meer organisaties en bedrijven hun focus op zetten als gevolg van de opkomende maatschappelijke belangstelling hiervoor. 

Daarnaast biedt een diverse werkomgeving ook ontzettend veel voordelen voor zowel de werknemers als de werkgevers; zoals verhoogde creativiteit, verbeterd probleemoplossend vermogen en natuurlijk verhoogde werknemerstevredenheid! 

Dit zijn natuurlijk super aantrekkelijke punten om meteen zelf ook aan de slag te gaan met deze onderwerpen, maar hoe kunnen organisaties effectief meten en verbeteren op het gebied van diversiteit en inclusie? Hier komt de diversiteitscirkel in beeld. Maar wat is dit fenomeen nou precies, en hoe pas je deze het beste toe in de praktijk? Dat leggen we allemaal haarfijn uit in dit artikel!

Wat is de diversiteitscirkel?

De Diversiteitscirkel is een analytisch en strategisch instrument ontworpen om diversiteit en inclusie binnen organisaties te bevorderen. Het biedt een visuele en gestructureerde manier om verschillende dimensies van diversiteit te identificeren en te evalueren, zoals geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid, fysieke capaciteiten, en meer. 

Door deze aspecten in kaart te brengen, kunnen organisaties een goed overzicht krijgen van hun diversiteitssamenstelling.

Inzicht met een diversiteitscirkel

De cirkel helpt bij het begrijpen van hoe diverse groepen vertegenwoordigd zijn en waar eventuele gebreken of ondervertegenwoordigingen bestaan. Dit inzicht is cruciaal voor het ontwikkelen van gerichte actieplannen die inclusiviteit bevorderen. Bovendien stimuleert de diversiteitscirkel bewustwording en dialoog binnen teams, wat leidt tot een cultuur van openheid en respect.

Door systematisch gebruik te maken van de diversiteitscirkel kunnen bedrijven niet alleen hun diversiteit verbeteren, maar ook de samenwerking en innovatie versterken, wat uiteindelijk leidt tot betere bedrijfsresultaten en een positievere werkplek. 

Het stelt bedrijven in staat om niet alleen de huidige positie van diversiteit te evalueren, maar ook gerichte actieplannen te ontwikkelen om inclusiviteit te bevorderen. 

De verschillende lagen van de diversiteitscirkel

Diversiteit kan verschillende aspecten omvatten, zoals gender, etniciteit, seksuele voorkeur, religie, sociale klasse, opleidingsniveau, fysieke of mentale beperkingen, en leeftijd. Om de diversiteit van mensen in en rondom een organisatie te begrijpen, kan een inventarisatie worden gemaakt aan de hand van deze schijf van acht. Hierbij is het belangrijk om onderscheid te maken tussen:

  1. Het zelfbeeld van de persoon (Binnen in de cirkel)
  2. Hoe zichtbaar die dimensie is voor de buitenwereld. (2e laag)
  3. Hoe de meerderheid van mensen in de directe omgeving zichzelf identificeert. (buitenste laag)

Of iemand zich thuis voelt, hangt niet alleen af van hoe zij zichzelf identificeren, maar ook van de omgeving waarin zij leven of werken. Hoe gemengder groepen zijn samengesteld, hoe beter de integratie verloopt.

Hoe werkt de diversiteitscirkel?

Nu dat we een begrip hebben gekweekt bij wat een diversiteitscirkel nou precies is, is het ook handig om te weten hoe je deze kan gebruiken in de praktijk. Wanneer deze tool op de juiste manier wordt toegepast is het een ontzettend krachtige manier om diversiteit en inclusiviteit te peilen en te verbeteren binnen jouw organisatie of bedrijf!

Gebruik en toepassing

Om de Diversiteitscirkel effectief te kunnen gebruiken, is een systematische aanpak essentieel. Dit begint met het verzamelen van relevante data over de verschillende dimensies van diversiteit binnen de organisatie. 

Betrokkenheid van zowel het management als de medewerkers is cruciaal om een volledig en accuraat beeld te krijgen. Trainingen en bewustwordingscampagnes kunnen helpen om iedereen binnen de organisatie op dezelfde lijn te krijgen en het belang van diversiteit en inclusie te benadrukken.

Analyse en interpretatie

Na het verzamelen van de data volgt de analysefase. Hierin wordt de informatie gevisualiseerd in de cirkel, waardoor duidelijke patronen en eventuele tekorten zichtbaar worden. 

Dit proces omvat het identificeren van ondervertegenwoordigde groepen en het evalueren van de mate van inclusie in verschillende afdelingen of teams. Door deze inzichten kunnen organisaties beter begrijpen waar zij staan en welke specifieke gebieden wat extra aandacht nodig hebben.

Actieplannen en verbeteringen

Op basis van de analyse van de diversiteitscirkel kunnen gerichte actieplannen worden ontwikkeld. Deze plannen moeten concrete richtlijnen bevatten die de focus hebben op het vergroten van diversiteit en het bevorderen van inclusiviteit. 

Dit kan variëren van wervingsstrategieën en promotiebeleid tot trainingen en workshops gericht op het vergroten van bewustzijn en het verminderen van vooroordelen. Het is ook belangrijk om de voortgang regelmatig te monitoren en te evalueren om ervoor te zorgen dat de beoogde doelen worden bereikt en duurzame veranderingen worden gerealiseerd.

De voordelen van de diversiteitscirkel

De Diversiteitscirkel biedt talloze voordelen voor organisaties die streven naar een inclusieve en diverse werkplek. Door een gestructureerde en visuele aanpak helpt de diversiteitscirkel niet alleen bij het identificeren van de gebreken in diversiteit binnen de organisatie, maar ook bij het ontwikkelen van een helder overzicht om zodoende effectieve strategieën te ontwikkelen om deze aan te pakken.

©Dien Bos


Voordelen voor organisaties

De diversiteitscirkel kan een uitzonderlijk positieve impact hebben op de organisatiecultuur en daarbij haar prestaties. Ten eerste bevordert een diverse en inclusieve werkplek innovatie en creativiteit. 

Wanneer teams bestaan uit mensen met verschillende achtergronden en perspectieven, leidt dit vaak tot nieuwe en unieke ideeën en inzichten die anders misschien over het hoofd zouden worden gezien. Bovendien kunnen diverse teams beter problemen oplossen, omdat zij vanuit meerdere invalshoeken naar een situatie kunnen kijken.

Daarnaast verbetert de diversiteitscirkel de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers. Medewerkers voelen zich meer gewaardeerd en gerespecteerd in een inclusieve omgeving, wat leidt tot hogere motivatie en productiviteit. 

Dit draagt bij aan een constructieve werkomgeving, wat op zijn beurt kostenbesparend werkt voor de organisatie omdat mensen minder snel geneigd zijn om te vertrekken. Tevens zijn tevreden werknemers over het algemeen minder vaak ziek!

Voordelen voor Werknemers

Voor werknemers betekent de diversiteitscirkel een werkplek waar gelijkheid en respect centraal staan; en vooral het gevoel dat de werkgever daadwerkelijk tijd en aandacht besteedt aan het welzijn van de werknemers en de omgeving. Werknemers ervaren meer gelijke kansen voor groei en ontwikkeling, ongeacht hun achtergrond. Dit kan leiden tot een hogere tevredenheid en loyaliteit ten opzichte van de werkgever.

Daarnaast biedt een inclusieve werkplek een veilige en ondersteunende omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn. Dit vermindert stress en angst om te worden gediscrimineerd of buitengesloten. Hierdoor kunnen medewerkers zich beter concentreren op hun werk en hun volledige potentieel benutten en betere resultaten behalen.

Kortom, de diversiteitscirkel helpt zowel organisaties als werknemers door het creëren van een werkplek waar diversiteit en inclusie de norm zijn, wat leidt tot een meer dynamische, innovatieve en harmonieuze werkomgeving.

De diversiteitscirkel in de praktijk

Uiteraard zijn er al een aantal bedrijven en organisaties geweest die dankbaar gebruik hebben gemaakt van de diversiteitscirkel. Hieronder zie je de uitslagen van 2 van deze rapporten om een beeld te schetsen bij de mogelijke resultaten die je zou kunnen behalen met het toepassen van deze tool!

Harvard Business Review over de diversiteitscirkel

Een studie gepubliceerd in de Harvard Business Review in 2021 onderzocht de impact van diversiteit initiatieven in de technologie- en gezondheidszorg sectoren. Bedrijven die gebruikmaakten van de diversiteitscirkel rapporteerden een stijging van 20% in werknemersbetrokkenheid en een 15% verbetering in de algehele werkprestaties. De diversiteitscirkel hielp deze organisaties om niet alleen de diversiteit binnen hun teams te verbeteren, maar ook om een inclusieve cultuur te creëren waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelden.

Deloitte Insights over de diversiteitscirkel

Een ander relevant onderzoek is dat van Deloitte Insights uit 2022, waarin werd geanalyseerd hoe de diversiteitscirkel bedrijven heeft geholpen om doelstellingen met betrekking tot inclusiviteit te behalen. 

Bedrijven die de diversiteitscirkel gebruikten, zagen een toename van 25% in het behoud van medewerkers uit minderheidsgroepen. Bovendien gaven deze bedrijven aan dat de diversiteitscirkel hen hielp om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de dynamiek binnen hun organisatie, waardoor gerichte en effectieve interventies mogelijk werden.

Als organisaties streven naar een inclusieve en diverse werkomgeving, is de diversiteitscirkel een essentieel hulpmiddel om deze doelen te bereiken. Het biedt een duidelijk kader voor het identificeren van gebieden voor verbetering en het ontwikkelen van effectieve interventies. Door diversiteit en inclusie te omarmen, kunnen organisaties niet alleen hun bedrijfsresultaten verbeteren, maar ook een positieve impact hebben op de samenleving als geheel.

Dus laten we de diversiteitscirkel omarmen als een krachtig instrument voor positieve verandering. Laten we streven naar een toekomst waarin alle individuen, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen krijgen en zich gewaardeerd voelen op de werkplek. Samen kunnen we een meer inclusieve en diverse wereld creëren waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn en kan bijdragen aan succes!